ODBORNÉ SLUŽBY


Nabídka nových přístupů a metod práce s rodinou, ohroženou rodinou a dítětem v náročné situaci

 

 Terapeutické aktivity a Terénní práce terapeuta

Zvolené terapeutické aktivity působí na zlepšení vztahu mezi pečující osobou a dítětem, vzájemných vztahů v rodině i možností interakce s vrstevníky či širším okolím. Posilují schopnost vzájemné komunikace, tolerance, empatie a resilience. Terapie mají léčebný charakter a vedou k nápravě chybně vytvořených vzorců. V individuální práci s dítětem se jedná zejména o schopnost zpracování dřívějších traumat.

Dyadická vývojová psychoterapie – Technika pracuje na léčení a uzdravování dítěte, které prožilo rané trauma (porucha attachmenu-vztahové vazby). Rodič získává schopnost nastavit se na vnitřní prožívání dítěte a tím startuje léčebný proces.

(kontaktní osoba PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)

 

Asistovaný kontakt

 Zajistíme asistovaný kontakt za účasti třetí nezávislé osoby. Pracovník funguje jako mediátor, je prostředníkem při sjednávání místa a času jednání. Umožňujeme setkání na bezpečné neutrální půdě v prostorách organizace. Náhradním rodinám, o.p.s. nabízí odborné „ošetření“ všech účastníků před i po průběhu samotného kontaktu. Rodinu provází kvalifikovaný pracovník, který průběh kontaktu usměrňuje a v případě ohrožení bezpečí dítěte reaguje, případně kontakt ukončí. S průběhem a pravidly setkání jsou všechny zúčastněné strany předem obeznámeny.

Pracovníci NR, o.p.s.

(kontaktní osoba PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)

 

Dítě mezi rodiči a zaměření na řešení (rozvody a rozchody rodičovských párů)

 Nabízíme pomoc rodinám, které procházejí krizí a rodičům v po rozvodovém řešení styku s dítětem. Nastavením pravidel komunikace a předávání dítěte mezi rodiči pomáháme zvládnout rodinnou krizi pomocí terapeutických přístupů zaměřených na řešení tak, aby dítě nebylo ohrožováno probíhajícím sporem mezi rodiči. Techniky Systemická práce s párem a rodinou a Transformativní mediace umožňují rodině zvládnout situaci a zlepšit jejich vztahy.

(kontaktní osoba PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)

 

 Rodinné konference

 Vyškolení odborní pracovníci nabízejí řešení situace dítěte formou zajištění rodinných konferencí. Rodinná konference je přístupem stimulujícím, aktivujícím a orientovaným na řešení. Klíčovými prvky rodinných konferencí je zapojení širší rodiny a přátel do řešení a vytvoření plánu pro podporu dítěte. Hotový plán, za jehož vytvoření zodpovídá sama rodina, je předložen ke schválení a následnému přijetí pracovníkem OSPOD. Tuto metodu, odpilotovanou v projektu MPSV, pomáháme zavádět do praxe.

Vyškoleny 2 pracovnice NR, o.p.s.      

(kontaktní osoba Bc. Ivana Kodetová, DiS., tel: 723 256 518)

 

Vedení případových konferencí – facilitace

 Do nabídky našich služeb jsme zařadili nově využívanou metodu práce s ohroženou rodinou, podpořenou novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí – případovou konferenci. Nabízená aktivita je novým pracovním nástrojem, který umožňuje uspokojit poptávku po odborném vedení facilitaci-případových konferencí nezávislou osobou, která se podílí na zdárném průběhu případové konference.

Vycvičeny 2 pracovnice NR, o.p.s.

(kontaktní osoba PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)