Poslání organizace

Posláním organizace Náhradním rodinám, o.p.s. je rozvoj náhradní rodinné péče na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím podpory a doprovázení stávajících náhradních rodin přispíváme k zdárnému procesu péče o přijaté dítě a pozitivnímu vnímání náhradní rodinné péče laickou veřejností. Úkolem pracovníků organizace je seznamovat širokou veřejnost se skutečností, že náhradní rodinná péče je pro další zdárný vývoj dítěte vhodnější, než péče ústavní.

 Cíle organizace

 Cílem organizace je zajištění účinné ochrany dětí svěřených do náhradní rodiny.

Prostřednictvím doprovázení, které představuje ucelený a řízený proces, dosahujeme těchto cílů:

 1. Zajištění bezpečného a podnětného prostředí pro dítě, které je umístěné do pěstounské péče
 2. Rozvoj kompetencí náhradních rodičů
 3. Podpora pěstounů /dle zjištěných potřeb/

Dalším cílem organizace je získávat nové zájemce o pěstounskou péči a poskytnout jim základní informace o formách náhradní péče a náhradní rodinné péče.

Prostřednictvím vzdělávacích aktivit a kvízů pro děti, obsahující tématiku péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, chceme v další generaci posílit sociální cítění a schopnost empatie.

 Cílová skupina

 Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči na území Karlovarského kraje v místě bydliště či pobytu rodiny. Jsou to rodiny s přijatými dětmi, o které pečuje adoptivní rodič, pěstoun, poručník nebo jiná fyzická osoba. Dle §8 odst. 1 zákona o sociálně-právní ochraně dětí se na organizaci může obrátit i samotné dítě.

 Zásady činnosti

 Organizace Náhradním rodinám, o.p.s. vyvíjí svou činnost v souladu s následujícími zásadami:

 1. respekt k dítěti
 2. zájem a blaho dítěte
 3. rozvoj dítěte
 4. zjišťování a naslouchání názorům, přáním a potřebám dítěte
 5. respektování identity a kořenů dítěte (včetně etnicity, kulturní příslušnosti, původu, náboženského vyznání a dalších faktorů vytvářejících identitu osobnosti)
 6. respektování a podpora přirozených vazeb dítěte (rodiče, příbuzní a další blízké osoby)
 7. respektování potřeby přirozeného sociálního prostředí
 8. posilování kvality péče o dítě a zajištění stability prostředí, v němž dítě vyrůstá
 9. možnost zajištění nebo zprostředkování potřebné služby a odborné pomoci
 10. rozvoj spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi a jednotlivci, kteří se podílejí na podpoře náhradní rodiny
 11. dodržování principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a respektu ke klientovi.

 Činnosti, které organizace vykonává na základě pověření

 1. Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 2. Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu
 3. Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny
 4. Odborná pomoc a poradenství
 5. Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče
 6. Poskytování výchovné a poradenské péče osobám pečujícím

 

Další činnosti

 1. Pořádání vzdělávacích akcí pro pěstounské rodiče
 2. Pořádání svépomocných rodičovských skupin
 3. Pořádání víkendových relaxačně vzdělávacích
 4. Pořádání osvětových akcí pro širokou veřejnost
 5. Šíření pozitivního pohledu na náhradní rodičovství, zejména pěstounskou péči
 6. Pořádání odlehčovacích pobytů pro děti v náhradní rodinné péči s využitím terapeutických prvků
 7. Terapeutické přístupy podporující citovou vazbu, léčba poruch citové vazby (attachmentu)
 8. Terapeutické přístupy podporující zlepšení komunikace a vztahů v rodině

Asistované kontakty-bezpečné zvládnutí kontaktu dítěte s odloučeným rodičem či osobou blízkou