NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE


 

Jsme osobou pověřenou k sociálně-právní ochraně dětí.

Poslání organizace

Posláním organizace Náhradním rodinám, o.p.s. je rozvoj náhradní rodinné péče na území Karlovarského kraje. Prostřednictvím podpory a doprovázení stávajících náhradních rodin přispíváme k zdárnému procesu péče o přijaté dítě a pozitivnímu vnímání náhradní rodinné péče laickou veřejností. Úkolem pracovníků organizace je seznamovat širokou veřejnost se skutečností, že náhradní rodinná péče je pro další zdárný vývoj dítěte vhodnější, než péče ústavní.

Cíle organizace

Cílem organizace je zajištění účinné ochrany dětí svěřených do náhradní rodiny.
Prostřednictvím doprovázení, které představuje ucelený a řízený proces, dosahujeme těchto cílů:

a) Zajištění bezpečného a podnětného prostředí pro dítě, které je umístěné do pěstounské péče
b) Poskytování vhodné podpory a pomoci pěstounům
c) Zjišťování potřeb pěstounů a pravidelná revize poskytované péče
d) Kontrola výkonu pěstounské péče

Dalším cílem organizace je získávat nové zájemce o pěstounskou péči a poskytnout jim základní informace o formách náhradní péče a náhradní rodinné péče.
Prostřednictvím vzdělávacích aktivit a kvízů pro děti, obsahující tématiku péče o děti, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, chceme v další generaci posílit sociální cítění a schopnost empatie.

Cílová skupina

Cílovou skupinou všech poskytovaných služeb jsou rodiny s dětmi v náhradní rodinné péči. Jsou to rodiny s přijatými dětmi, o které pečuje adoptivní rodič, pěstoun, poručník nebo jiná fyzická osoba.

Zásady činnosti

Organizace Náhradním rodinám, o.p.s. vyvíjí svou činnost v souladu s následujícími zásadami:
a) zájem a blaho dítěte
b) zjišťování a naslouchání názorům, přáním a potřebám dítěte
c) respektování identity a kořenů dítěte (včetně etnicity, kulturní příslušnosti, původu, náboženského vyznání a dalších faktorů vytvářejících identitu osobnosti)
d) respektování a podpora přirozených vazeb dítěte (rodiče, příbuzní a další blízké osoby)
e) respektování potřeby přirozeného sociálního prostředí
f) posilování kvality péče o dítě a zajištění stability prostředí, v němž dítě vyrůstá
g) rozvoj kompetencí náhradních rodičů
h) možnost zajištění nebo zprostředkování potřebné služby a odborné pomoci
i) rozvoj spolupráce s dalšími organizacemi, institucemi a jednotlivci, kteří se podílejí na podpoře náhradní rodiny
j) dodržování principů osobní svobody a zodpovědnosti, otevřenosti a respektu ke klientovi.

SQ SPOD 01a) – Informace o poslání, cílech, cílové skupině a zásadách činnosti

SQ SPOD 14 – Informace pro klienti o možnostech podávání stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociálně-právní ochrany

SQ SPOD 04c) příloha 1 – Přehled standardů kvality, které jsou v plném znění k nahlédnutí v kontaktních místech Karlovy Vary, Ostrov, Aš

Leták – Náhradní rodinná péče