Dohoda o výkonu pěstounské péče

Uzavření dohody o výkonu pěstounské péče upravuje Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí.

Každý pěstoun musí tuto dohodu uzavřít do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí příslušného orgánu o svěření prvního dítěte do péče osoby pečující nebo rozhodnutí o zařazení osoby v evidenci do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

S kým uzavřít dohodu?

Dohodu můžete uzavřít s námi jakožto tzv. pověřenou osobou nebo případně s obecním úřadem, obecním úřadem obce s rozšířenou působností či krajským úřadem.

Co je obsahem dohody?

Dohoda upravuje podrobnosti ohledně výkonu práv a povinností pečující osoby a osoby v evidenci. Dohoda musí být v souladu s rozhodnutím soudu o svěření dítěte do péče osoby pečující nebo osoby v evidenci a s individuálním plánem ochrany dítěte, pokud byl zpracován.

Jak dlouho dohoda trvá?

Dohoda trvá po celou dobu výkonu pěstounské péče do dosažení zletilosti dítěte.

Dohoda trvá po celou dobu, kdy poručník současně pečuje o dítě až do dosažení jeho zletilosti.

Dohoda trvá po dobu, po kterou je osoba rozhodnutím krajského úřadu vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Dohoda o výkonu pěstounské péče se uzavírá vždy písemně.