OSVOJENÍ

Osvojením se rozumí přijetí cizí osoby za vlastní (statusová změna) za účelem vzniku nové rodiny pro nezletilé dítě. O této statusové změně rozhoduje na návrh soud. Osvojení je nově vnímáno jako forma rodičovství, nikoli jako náhradní péče o dítě (nový občanský zákoník-NOZ).

Osvojitelem se může stát pouze zletilá a svéprávná osoba, zaručuje-li, že bude pro osvojované dítě dobrým rodičem (§ 799 odst. 1 NOZ). Mezi osvojitelem a osvojovaným dítětem musí být přiměřený věkový rozdíl (§ 803 NOZ). Dosáhlo-li osvojované dítě alespoň dvanácti let, je k osvojení třeba také jeho souhlasu (§ 806 odst. 1 NOZ). Před rozhodnutím soudu o osvojení musí být dítě nejméně po dobu tří měsíců v péči budoucího osvojitele. Preadopční péče osvojitele o osvojované dítě neskončí dříve než uplynutím šesti měsíců. Osvojitel je povinen osvojence informovat o tom, že byl osvojen, a to nejpozději do zahájení školní docházky (§ 836 NOZ).

Více informací získáte u pracovníků organizace nebo na:

http://www.adopce.com/    http://obcanskyzakonik.justice.cz/rodinne-pravo/konkretni-zmeny/osvojeni-nezletileho/