ODBORNÉ SLUŽBY


Projekt „Práce s rodinou zaměřená na řešení“ je realizován v roce 2017

za finanční podpory MPSV, KÚKV, města Karlovy Vary  města Aš

Nabídka nových přístupů a metod práce s rodinou, ohroženou rodinou a dítětem v náročné situaci

 Rodinné konference

 Vyškolení odborní pracovníci nabízejí řešení situace dítěte formou zajištění rodinných konferencí. Rodinná konference je přístupem stimulujícím, aktivujícím a orientovaným na řešení. Klíčovými prvky rodinných konferencí je zapojení širší rodiny a přátel do řešení a vytvoření plánu pro podporu dítěte. Hotový plán, za jehož vytvoření zodpovídá sama rodina, je předložen ke schválení a následnému přijetí pracovníkem OSPOD. Tuto metodu, odpilotovanou v projektu MPSV, pomáháme zavádět do praxe.

Vyškoleny 2 pracovnice NR, o.p.s.      

(kontaktní osoba Ivana Kodetová, DiS., tel: 723 256 518)

 

Vedení případových konferencí – facilitace

 Do nabídky našich služeb jsme zařadili nově využívanou metodu práce s ohroženou rodinou, podpořenou novelou zákona o sociálně právní ochraně dětí – případovou konferenci. Nabízená aktivita je novým pracovním nástrojem, který umožňuje uspokojit poptávku po odborném vedení facilitaci-případových konferencí nezávislou osobou, která se podílí na zdárném průběhu případové konference.

Vycvičeny 2 pracovnice NR, o.p.s.

(kontaktní osoba Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)

 

Dítě mezi rodiči a zaměření na řešení (rozvody a rozchody rodičovských párů)

 Nabízíme pomoc rodinám, které procházejí krizí a rodičům v po rozvodovém řešení styku s dítětem. Nastavením pravidel komunikace a předávání dítěte mezi rodiči pomáháme zvládnout rodinnou krizi pomocí terapeutických přístupů zaměřených na řešení tak, aby dítě nebylo ohrožováno probíhajícím sporem mezi rodiči. Techniky Systemická práce s párem a rodinou a Narativní psychoterapeutické přístupy zaměřené na řešení umožňují rodině zvládnout situaci a zlepšit jejich vztahy.

Vycvičeno 5 pracovnic NR, o.p.s.

(kontaktní osoba Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)

 

Asistovaný kontakt

 Zajistíme asistovaný kontakt za účasti třetí nezávislé osoby. Pracovník funguje jako mediátor, je prostředníkem při sjednávání místa a času jednání. Umožňujeme setkání na bezpečné neutrální půdě v prostorách organizace. Náhradním rodinám, o.p.s. nabízí odborné „ošetření“ všech účastníků před i po průběhu samotného kontaktu. Rodinu provází kvalifikovaný pracovník, který průběh kontaktu usměrňuje a v případě ohrožení bezpečí dítěte reaguje, případně kontakt ukončí. S průběhem a pravidly setkání jsou všechny zúčastněné strany předem obeznámeny.

Pracovníci NR, o.p.s.

(kontaktní osoba Bc. Dana Holá, tel: 776 599 191)

 

 Terapeutické aktivity a Terénní práce terapeuta

 volené terapeutické aktivity působí na zlepšení vztahu mezi pečující osobou a dítětem, vzájemných vztahů v rodině i možností interakce s vrstevníky či širším okolím. Posilují schopnost vzájemné komunikace, tolerance, empatie a resilience. Terapie mají léčebný charakter a vedou k nápravě chybně vytvořených vzorců. V individuální práci s dítětem se jedná zejména o schopnost zpracování dřívějších traumat.

 

Psychoterapie pomocí koníhippoterapie – při intenzivním kontaktu s koněm dochází k soustředění pozornosti a vyšší míře emoční angažovanosti klienta. Dítě je konfrontováno s jednoznačnými a okamžitými projevy koně, na které se učí přiměřeně reagovat.

Vycvičena 1 pracovnice NR, o.p.s.

(kontaktní osoba Bc. Tereza Bystroňová, tel: 777 607 974)

 

Walk and Talk – terapie za chůze. Nabízíme možnost terapeutických rozhovorů zaměřených na řešení moderní metodou práce v terénu, kdy na klienta nepůsobí negativně umělé prostředí poradny. Ten se tak může cítit uvolněněji a lépe přijímat aktivní životní styl. Metoda podporuje mentální zdraví klienta. Chůze v souvislosti se sdílením může mít i meditativní účinky.

 

Dyadická vývojová psychoterapie – Technika pracuje na léčení a uzdravování dítěte, které prožilo rané trauma (porucha attachmenu-vztahové vazby). Rodič získává schopnost nastavit se na vnitřní prožívání dítěte a tím startuje léčebný proces.

Vycvičena 1 pracovnice NR, o.p.s.

(kontaktní osoba Mgr. Šárka Bystroňová, tel: 777 883 348)

 

My Back pack – terapeutická metoda, kterou lze přenést i do prostředí domova a pracovat s dítětem individuálně v jeho přirozeném prostředí pomáhá dítěti zpracovávat traumata z přechodů (z rodiny do zařízení, k pěstounům, návrat k biologické rodině apod.)

Vycvičeno 5 pracovnic NR, o.p.s.

(kontaktní osoba Mgr. Jana Míglová, tel: 724 815 636)

 

Vzdělávací aktivity-preventivní sociální program pro děti

 Workshop pro školy – cílem práce s dětmi a mladistvými je v počátku vývoje člověka budovat schopnost tolerance a empatie a pozitivního postoje k charitativním či pro společnost významným činnostem. Děti se osobně setkají s odborníky z oboru a mají možnost dotazovat se na konkrétní podrobnosti z oblasti náhradní rodinné péče a péče o ohrožené dítě. (krizové situace v životě dítěte, dítě mezi rodiči, práva dítěte a ohrožení vývoje dítěte, na koho se obrátit, dítě a rodina, náhradní rodina) Aktivitu nabízíme v rámci dne otevřených dveří i na základě konkrétní domluvy s vedením škol a vyučujícími.

5 pedagogických pracovníků a 1 speciální pedagog NR, o.p.s.

(kontaktní osoba Mgr. Jana Míglová, tel: 724 815 636)

 

Osvěta

 Karlovarský kraj je jedním z krajů s nejmenším počtem pěstounů v ČR. Organizace formou osvěty pracuje na získávání nových zájemců o náhradní rodinnou péči (NRP) a propaguje tuto myšlenku mezi širokou veřejnost včetně nastupující mladé generace. Osvěta probíhá formou odborných setkání i neformálních akcí s kulturním programem pro širokou veřejnost.

Pracovníci NR, o.p.s.

(kontaktní osoba Ivana Kodetová, DiS., tel: 723 256 518)